Siirry sisältöön

Lupahallinnon valokuvapalvelimen käyttöehdot (Versio 6, 4.2.2021)

Lupahallinnon valokuvapalvelin (jatkossa ”palvelu”) on verkkopalvelu, jonka kautta lupa-asiakirjahakemuksen liitteeksi tarkoitettu luvanhakijan valokuva voidaan toimittaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle suoraan sähköisessä muodossa. Palvelun verkkosivuilla (www.lupakuvienvastaanotto.fi) olevassa käyttöohjeessa pidetään yllä ajantasaista listaa lupahakemustyypeistä, joihin palveluun syötettyjä kuvia voi liittää. Palvelun tarjoaa poliisi (jatkossa ”palveluntuottaja”).

 1. Palvelua voivat käyttää sekä yksityiset henkilöt että valokuva-alan yritykset (jatkossa ”palvelunkäyttäjä”). Palvelun käyttö on palvelunkäyttäjälle maksutonta, mutta palvelunkäyttäjä vastaa itse kustannuksista, joita hänelle koituu omista työvälineistään kuten kamerasta, työasemasta, kuvankäsittelyvälineistä ja verkkoyhteydestä. Kirjautumalla palveluun palvelunkäyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja ehtoja.
 2. Kuvan syöttäminen palveluun edellyttää käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistusta ja käyttäjätilin avaamista. Käyttäjät tunnistetaan Suomi.fi-tunnistuksella. Yrityskäyttäjät voivat valtuuttaa käyttäjiä käyttämään palvelua yrityksen nimissä Suomi.fi-valtuutuspalvelun avulla. Palvelunkäyttäjä sitoutuu huolehtimaan tunnistusvälineidensä salassapidosta sekä ilmoittamaan niiden paljastumisesta tai katoamisesta palveluntuottajalle välittömästi. Palvelunkäyttäjävastaa tunnistusvälineen väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista, mikäli hän laiminlyö tämän ilmoituksen. Vahvaa sähköistä käyttäjäntunnistusta käytetään vain kuvan syöttäjän tunnistamiseen, ei kuvassa olevan henkilön. Lupahakemuksen vastaanottava viranomainen varmistaa hakemusta jätettäessä, että annettu kuva esittää hakijaa.
 3. Palvelua käytetään palvelun verkkosivuilla annettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Palvelunkäyttäjä ottaa kuvan digitaalisesti ja kirjautuu palveluun internetissä. Hän syöttää kuvan järjestelmään ja tarkistaa sen laadun valokuvaohjeen ja palvelun mahdollisesti tarjoamien apuvälineiden avulla. Jos kuva täyttää vaatimukset, palvelunkäyttäjä syöttää sen eteenpäin. Palvelusta annetaan asiakkaalle paperinen ja/tai sähköinen kuitti, jonka avulla kuva löytyy, kun asiakas saapuu luvanmyöntöpaikkaan jättämään hakemustaan. Hakemuksen vastaanottava viranomainen hyväksyy tai hylkää kuvan oman arvionsa perusteella ja antaa yksilöidyn sähköisen palautteen, joka näytetään palvelunkäyttäjän käyttäjätilillä syötetyn kuvan kohdalla. Kuva poistetaan automaattisesti palvelusta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua syöttöhetkestä. Mikäli kuva hylätään, sitä ei voi liittää hakemuksen liitteeksi ja se poistetaan palvelusta.
 4. Palveluun saa syöttää ainoastaan valokuvia, jotka on tarkoitettu lupahakemuksen liitteiksi. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että palvelua käytetään vain näissä ehdoissa kuvatussa tarkoituksessa, sekä siitä, ettei hän palvelua käyttäen tuota, luovuta tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, ettei hänen palveluun syöttämänsä aineisto sisällä haittaohjelmia. Väärinkäyttötapauksissa käyttäjäoikeudet voidaan evätä. Palvelunkäyttäjä vastaa vahingosta, joka aiheutuu palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun tai sen sisältämän aineiston käytöstä. Palveluntuottaja valvoo palvelun käyttöä muun muassa lokitietojen avulla.
 5. Palvelunkäyttäjän on varmistettava, että palveluun syötettävä kuva on otettu luonnollisesta henkilöstä ja että se ei poikkea erehdyttämistarkoituksessa kuvattavan luonnollisista kasvonpiirteistä. Kuvausjärjestelyn on oltava siinä määrin palvelunkäyttäjän hallinnassa, että hän kykenee varmistamaan asian, ja jos hän ei siihen kykene, hän ei saa syöttää kuvaa palveluun.
 6. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, ettei palveluun syötetä kuvaa ilman kuvassa esiintyvän henkilön suostumusta. Kuvassa olevalla henkilöllä on palvelunkäyttäjästä riippumatta oikeus päättää, kirjaako palvelunkäyttäjä hänen henkilötietojaan palveluun kuvan yhteyteen. Palvelunkäyttäjän täytyy noudattaa palveluun syötettävien tietojen käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999).
 7. Palvelunkäyttäjällä ei ole velvollisuutta varmistua kuvattavan henkilön henkilöllisyydestä, mutta palvelunkäyttäjä ei saa tietäen syöttää kuvan yhteyteen vääriä henkilötietoja.
 8. Ennen kuvan syöttämistä palvelunkäyttäjän on tutustuttava perusteellisesti poliisin valokuvaohjeisiin ja varmistettava, että kuva täyttää niissä annetut vaatimukset.
 9. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelun tiedot on suojattu asianmukaisesti.
 10. Palveluntuottaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun huolto- tai asennustöiden, teknisten vikojen, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista toimintakatkoksista eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta palvelun sisällön muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
 11. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.
 12. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.